Regulamin

Regulamin

REGULAMIN BIEG NARCIARKI STYLEM KLASYCZNYM UPHILL OBIDOWA-TURBACZ III EDYCJA

1. Cel imprezy
Zawody sportowe bieg na nartach stylem klasycznym start interwałowy z Obidowej na Turbacz. Wydarzenie sportowe ma na celu propagowanie narciarstwa biegowego zwłaszcza stylu klasycznego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Promowanie walorów rekreacyjnych i turystycznych regionu.

2. Termin i miejsce
23 lutego (sobota) 2019, Obidowa – start godz. 10.00

3. Organizator projektu
Tatra Holding Sp. z o.o.
Ul. Tamka 45a/7
00-355 Warszawa
Klub Sportowy Obidowiec Obidowa, Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski.
Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.turbacz-xc.pl

4. Zapisy
• Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów.
• Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona 300 pakietów.
• By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową.
• Opłata startowa wynosi:
o 50 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 31.12.2018
o 60 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 20.02.2019
o 70 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w biurze zawodów w dniu zawodów (23.02.2019) (w godzinach 7.00 – 09.00)
o 100 zł przy zgłoszeniu pary biegowej (MIXT oraz OPEN) bez względu na termin. Zgłoszenia par w dniu zawodów 120 zł.
• O godzinie 16.00 w dniu 20.02.2019 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych. Zapisy zostaną wznowione po otwarciu biura zawodów (tylko osobiście w godzinach działania biura – piątek 09.03 w godzinach 18:00-20:00, sobota 10.03 w godzinach 07:00-09:30).
• Opłata startowa jest bezzwrotna.

• W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi:
o numer startowy, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Schronisku na Turbaczu, oficjalne gadżety imprezy, pamiątkowy medal.
• Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym.
• Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
• Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniach 22.02.2019 w godzinach 18:00-20:00 oraz w dniu imprezy – 07:00-09:30.
• Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Obidowej, Obidowa 37, Obidowa 34-404 (sala gimnastyczna).
• Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW.
• Sposób przydzielania zawodów zostanie ogłoszony przez Organizatora za pomocą strony internetowej oraz kanałów społecznościowych do 2 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji pierwszych rzędów dla gości specjalnych.

5. Harmonogram
Sobota 23.02.2019
7:00-09:30 Przyjmowanie zgłoszeń zawodników oraz wydawanie numerów startowych.
8:30-9:00 Pakowanie depozytów na metę.
09:15 ODJAZD RATRAKA z depozytami
09:30-10:00 Weryfikacja uczestników wyścigu i zajmowanie miejsc w polu startowym
10:00 Start
13:00 Ceremonia wręczenia nagród
14:00 Powrót trasą wyścigu
A. Ze względów technicznych, osoby, które nie odbiorą pakietów startowych do godziny 10.00 nie będą miały szansy wystartować.
B. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany trasy biegu z uwagi na niedostateczne warunki śniegowe lub pogodowe. Decyzję taką organizator przekaże zawodnikom najpóźniej w momencie wydawania numerów startowych w dniu 22.02.2019 rano.

6. Warunki uczestnictwa w zawodach
Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią kolejne, podane niżej warunki:
A. Ukończone 18 lat w dniu zawodów (23.02.2019). Organizator dopuszcza możliwość startu zawodników, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 lat – muszą oni posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Formularz zgody dostępny jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów
www.turbacz-xc.pl
B. Zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub na miejscu w biurze zawodów oraz wniesienie stosownej opłaty startowej.
C. Zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.
D. Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w biurze zawodów (specjalne oświadczenie zawodnika).
E. Posiadanie standardowych nart biegowych i kijków (fabrycznie produkowany sprzęt sportowy: klasyczne narty biegowe).
F. Posiadanie standardowego stroju narciarskiego.
G. Posiadanie odpowiednio umieszczonego numeru startowego przekazanego przez organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród).
H. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
I. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.
J. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w zawodach.

7. Podział na kategorie
• Kobiety – OPEN
• Mężczyźni – OPEN
• Pary biegowe:
o OPEN.
o MIXTY (kobieta + mężczyzna)
• PRO (zawodnicy i zawodniczki z licencją PZN)
A. Start grupowy z wyznaczonym interwałem czasowym.

8. PARY BIEGOWE:
• Zawodnicy startujący w parach będą klasyfikowani w kategorii pary biegowe (suma czasów 2 zawodników) oraz każdy zawodnik z pary będzie klasyfikowany w kategorii indywidualnej (OPEN kobiet, OPEN mężczyzn).
• Kategoria „pary biegowe” przeznaczona jest dla zawodników startujących w kategorii OPEN (zawodniczki i zawodnicy bez licencji).

9. Trasa biegu
A. Parametry trasy:
• Długość L = 11 km
• Różnica poziomów HD = 500 m
B. Dodatkowe przeszkody na trasie – szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie przed zawodami (np. przejście przez most).
C. Punkt z napojami i punkt żywieniowy będzie zlokalizowany na trasie po 4 km oraz za metą na szczycie Turbacza. Ciepłe posiłki będą wydawane po zawodach w punkcie zlokalizowanym przy miejscu wręczenia nagród.
D. Trasa będzie przygotowana do techniki klasycznej.

10. Limit czasowy
Na trasie znajdują się punkty kontrolne. Limit czasowy na cały bieg wynosi 2,5 godziny, więc zawodnicy, którzy dotrą do mety po tym czasie, nie będą klasyfikowani.
11. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów
Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

12. Protesty
Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w ciągu 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

13. Nagrody
A. Organizator nagrodzi:
• Zwycięzcę biegu
• Pierwszych trzech zawodników
• Pierwsze trzy zawodniczki
• Najszybszą parę OPEN
• Najszybszą parę MIXT
B. Dodatkowo każdy ze startujących będzie miał szansę wygrać nagrody rzeczowe, bez względu na wynik w zawodach. Szczegółowe zasady będą dostępne w biurze zawodów.
C. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Depozyt
A. W pakiecie dołączonym do numeru startowego zostanie umieszczony worek depozytowy z numerem startowym zawodnika. Worki depozytowe będą odbierane od zawodników 45 min przed startem.
B. Ponieważ meta zawodów zlokalizowana jest w innym miejscu niż start, tuż po starcie biegu wszystkie worki depozytowe zostaną przetransportowane ratrakami i skuterami na szczyt, gdzie będzie można je odebrać po zakończeniu biegu.
C. Worki z rzeczami, które nie zostaną odebrane na mecie do godziny 16.00 zostaną przewiezione do siedziby organizatora.
15. Transport z mety na start
Organizator nie zapewnia transportu zawodników z mety na start. Konieczność zjechania trasami biegowymi, po zakończeniu imprezy.

16. Reklama
Podczas trwania zawodów, uczestnicy nie mają prawa posiadać elementów brandingowych marek konkurencyjnych wobec Organizatora i Partnerów wydarzenia.

17. Oficjalni partnerzy Imprezy
Oficjalnym partnerem imprezy są: Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski, TZN, KS Obidowiec Obidowa.

18. Dane osobowe
• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
• Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
• Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 18.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

19. Postanowienia końcowe
A. Każdy uczestnik projektu składa aplikację i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.
B. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo oraz zachowanie wszelkich zasad fair play, zwłaszcza podczas startu masowego i wyprzedzania na trasie.
C. Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażającym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych Organizatora oraz oficjalnych partnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
D. Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów oraz w biurze zawodów.
E. Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin, miejsce lub odwołać. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów.
F. Wszystkie sporne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez Organizatora projektu.