Regulamin

 

PUCHARU POLSKI I MISTRZOSTW POLSKI PZN AMATORÓW STYLEM KLASYCZNYM UPHILL OBIDOWA-TURBACZ IV EDYCJA

 1. Cel imprezy

  • Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej;

  • Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;

  • Promocja piękna krajobrazowego polskich regionów;

  • Aktywizacja i integracja lokalnych, gminnych, powiatowych i regionalnych podmiotów samorządowych;

  • Aprobata społeczna dla działań statutowych Polskiego Związku Narciarskiego.

 1. Termin i miejsce

02.02.2020 Obidowa

 1. Organizator

Tatra Holding Sp.z o.o.

Klub Sportowy Obidowa

Polski Związek Narciarski

 1. Zapisy

  • Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów. ( o możliwości zapisów w biurze zawodów decyduje liczba wolnych miejsc. Organizator nie gwarantuje możliwości zapisu w dniu zawodów )

  • Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona 300 pakietów.

  • By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową.

  • Opłata startowa wynosi:

   • 60 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 31.12.2019

   • 80 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 30.01.2020

   • 100 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w dniu poprzedzającym zawody (01.02.2020, w godzinach 18:00-20:00) i w dniu zawodów (02.02.2020, w godzinach 07:00-9:30)

  • O godzinie 16.00 w dniu 30.01.2020 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych.

  • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi: numer startowy, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Schronisku na Turbaczu, oficjalne gadżety imprezy, pamiątkowy medal.

  • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym.

  • Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

  • Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniach 01.02.2020 w godzinach 18:00-20:00 oraz w dniu imprezy – 07:00-09:30.

  • Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Obidowej, Obidowa 37, Obidowa 34-404 (sala gimnastyczna).

  • Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW.

 1. Warunki uczestnictwa w zawodach

  • Ukończone 18 lat w dniu zawodów (02.02.2020). Organizator dopuszcza możliwość startu zawodników, którzy w dniu zawodów ukończyli 12 lat – muszą oni posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

  • Zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub na miejscu w biurze zawodów oraz wniesienie stosownej opłaty startowej.

  • Zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.

  • Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w biurze zawodów (specjalne oświadczenie zawodnika).

  • Posiadanie standardowych nart biegowych i kijków (fabrycznie produkowany sprzęt sportowy: klasyczne narty biegowe).

  • Posiadanie standardowego stroju narciarskiego.

  • Posiadanie odpowiednio umieszczonego numeru startowego przekazanego przez organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród).

  • Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

  • Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.

  • Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w zawodach.

  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które wystartowały i nie ukończyły zawodów oraz osobom, które z przyczyn niezależnych od organizatora nie stawiły się w zawodach.

 1. Podział na kategorie

  • Kategoria OPEN – to klasyfikacja obejmująca wszystkich uczestników biegu. W skład kategorii OPEN wchodzą: Mężczyźni OPEN, Kobiety OPEN.

  • Kategoria PRO – zawodnicy i zawodniczki z licencją PZN

  • Kategorie wiekowe – w kategoriach wiekowych określonych wspólnie dla wszystkich zawodów Pucharu lub Mistrzostw Polski amatorów w biegach narciarskich PZN zostaną sklasyfikowani tylko amatorzy. Weryfikacje ostateczną o przyznaniu statusu amatora w Pucharze lub Mistrzostwach Polski amatorów w biegach narciarskich podejmuje PZN.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn obowiązujące w sezonie 2019/2020

 1. Klasyfikacja zawodów w ramach Pucharu Polski

Punkty w sezonie 2019/2020 będą liczone następująco:

Za zajęte miejsce wg. tabeli poniżej + ilość zawodników w poszczególnej kategorii wiekowej.

 1. Klasyfikacja zawodników do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski

W klasyfikacji ujęci będą tylko amatorzy, posiadający obywatelstwo polskie lub polski PESEL. Zawodnicy posiadający Licencje PZN lub PZBiath muszą mieć 2 letnią przerwę od zakończenia kariery sportowej w dyscyplinie biegi narciarskie, kombinacja norweska i biathlon. Klasyfikacja punktowa prowadzona będzie do 30 miejsca. Zwycięzcami zawodów zostaną zawodnicy którzy na dystansach właściwych dla ich kategorii wiekowych, nie naruszając przepisów obowiązujących dla poszczególnych zawodów jako pierwsi przekroczą linie mety.

 1. Trasa biegu

  • Długość L=11km, różnica poziomów HD=500m

  • Dodatkowe przeszkody na trasie – szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie przed zawodami

  • Punkt z napojami i punkt żywieniowy będzie zlokalizowany na trasie po 4km oraz za metą, na szczycie Turbacza. Ciepłe posiłki będą wydawane po zawodach w punkcie zlokalizowanym przy miejscu wręczania nagród.

  • Trasa będzie przygotowana do techniki klasycznej.

 1. Limit czasowy

Na trasie znajdują się punkty kontrolne. Limit czasowy na cały bieg wynosi 2,5 godziny, więc zawodnicy, którzy dotrą do mety po tym czasie, nie będą klasyfikowani. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

 1. Uwagi, reklamacje, protesty

Wszelkie uwagi, reklamacje i protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w ciągu 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

 1. Nagrody

Organizator nagrodzi:

 • Pierwszych trzech zawodników w kategorii mężczyźni OPEN

 • Pierwszych trzech zawodników w kategorii kobiety OPEN

 • Pierwszych trzech zawodników w kategorii PRO

 • Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na kobiety i mężczyzn

Dodatkowo każdy ze startujących będzie miał szanse wygrać nagrody rzeczowe, bez względu na wynik w zawodach. Nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1. Depozyt

 • W pakiecie dołączonym do numeru startowego zostanie umieszczony worek depozytowy z numerem startowym zawodnika. Worki depozytowe będą odbierane od zawodników 45 min przed startem.

 • Ponieważ meta zawodów zlokalizowana jest w innym miejscu niż start, tuż po starcie biegu wszystkie worki depozytowe zostaną przetransportowane ratrakami i skuterami na szczyt, gdzie będzie można je odebrać po zakończeniu biegu.

 • Worki z rzeczami, które nie zostaną odebrane na mecie do godziny 16.00 zostaną przewiezione do siedziby organizatora.

 1. Transport z mety na start

Organizator nie zapewnia transportu zawodników z mety na start. Konieczność zjechania trasami biegowymi, po zakończeniu imprezy.

 1. Reklama

Podczas trwania zawodów, uczestnicy nie mają prawa posiadać elementów brandingowych marek konkurencyjnych wobec Organizatora i Partnerów wydarzenia.

 1. Oficjalni partnerzy Imprezy

Oficjalnym partnerem imprezy są: Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski, TZN, KS Obidowiec Obidowa, PZN.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 17 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

 1. Postanowienia końcowe

  • W określonym przez Organizatora terminie i miejscu uczestnik wypełni Kartę Zgłoszeniową zawodów zaliczanych do Pucharu lub Mistrzostw Polski amatorów w biegach narciarskich PZN. Karta Zgłoszeniowa wypełniana jest przed każdymi zawodami ujętymi w kalendarzu Pucharu lub Mistrzostw Polski amatorów w biegach narciarskich PZN na sezon 2019/20.Wypełniając Kartę Zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia.

  • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

  • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

  • Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mu udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach będących pod patronatem PZN. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.

  • Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażającym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych Organizatora oraz oficjalnych partnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.

  • Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów oraz w biurze zawodów.

  • Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin, miejsce lub odwołać. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów.

  • Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

  • Wszystkie sporne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez Organizatora projektu.