Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, Klikuszowa 240,  34 – 404 Klikuszowa

2) Klub wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Klubu Sportowego „Turbacz XC” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

– podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Administratora przez przepisy prawa,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Informacja RODO dotycząca fanpage’a Klubu Sportowego „Turbacz XC” na portalu społecznościowym Instagram

I.              Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, Klikuszowa 240 34 – 404 Klikuszowa.

II.             Informacje ogólne:

– Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie  Instagramu. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited. Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a Facebook Ireland Limited.

– Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

– Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

– Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

– Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  pod adresem: https://help.instagram.com 

 

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 

1.     Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

·       dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

·       opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

2.     Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Klub Sportowy „Turbacz XC” na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Klubu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3.     Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

·       podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,

·       dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram

·       zdjęcie profilowe;

·       informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)

·       anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

IV.          Odbiorcy danych:

 

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

·       podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;

·       inni Użytkownicy portalu Instagram (biorąc pod uwagę fakt, że informacje o osobach obserwujących fanpage’a, polubienia, jak również treści komentarzy, posty oraz inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

·       podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

·       właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com 

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

V.            Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

·       informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;

·       w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

·       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

·       dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,

·       dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

           VI.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·       prawo do usunięcia danych,

·       prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·       prawo do przenoszenia danych,

·       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

·       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a.     listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

b.     przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

c.     telefonicznie: (22) 531 03 00.

         VII.         Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Informacja RODO dotycząca fanpage’a Klubu Sportowego „Turbacz XC” na portalu Facebook

 

I.              Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, Klikuszowa 240 34 – 404 Klikuszowa.

Informacje ogólne:

·       Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

·       Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

·       Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

·       Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

·       Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

·       Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 

1.     Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

·       dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

·       opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

2.     Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Klub Sportowy „Turbacz XC”  na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Klubu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3.     Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

·       podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

·       dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

·       zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

·       inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

·       treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger

·       anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

IV.          Odbiorcy danych:

 

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

·       podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;

·       podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

·       właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

V.            Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

·       informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;

·       w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

·       Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

·       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

·       dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,

·       dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

           VI.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·       prawo do usunięcia danych,

·       prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·       prawo do przenoszenia danych,

·       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

·       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a.     listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

b.     przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

c.     telefonicznie: (22) 531 03 00.

         VII.         Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.