Turbacz-XC-logo

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, Klikuszowa 240, 34 – 404 Klikuszowa

 2. Klub wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Klubu Sportowego „Turbacz XC” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Administratora przez przepisy prawa,
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Informacja RODO dotycząca fanpage’a Klubu Sportowego „Turbacz XC” na portalu społecznościowym Instagram

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, z siedzibą przy Klikuszowa 240, 34 – 404 Klikuszowa.

II. Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Instagramu, będącego jednym z produktów dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited. Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a Facebook Ireland Limited.

 • Administrujemy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy pod adresem: link do polityki prywatności Instagramu.

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Klub Sportowy „Turbacz XC” na portalu społecznościowym Instagram, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi przez Instagram, oraz informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Klubu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody oraz przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram,
  • zdjęcie profilowe;
  • informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

IV. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
 • inni Użytkownicy portalu Instagram (biorąc pod uwagę fakt, że informacje o osobach obserwujących fanpage’a, polubienia, jak również treści komentarzy, posty oraz inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Informacja RODO dotycząca fanpage’a Klubu Sportowego
„Turbacz XC” na portalu Facebook​

I. Administrator Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, z siedzibą przy Klikuszowa 240, 34 – 404 Klikuszowa.

Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.

 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

 • Administrujemy Państwa dane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA link do polityki prywatności.

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Klub Sportowy „Turbacz XC” na portalu społecznościowym Facebook, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi przez Facebooka oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Klubu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody oraz przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

IV. Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem link do polityki prywatności.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

KACPER ANTOLEC

Trener drugiej klasy narciarstwa klasycznego, instruktor Lekkiej Atletyki oraz instruktor nordic walking. Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem i Akademi Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wieloletni członek kadry narodowej PZN w biegach narciarskich. Uczestnik Mistrzostw Świata Seniorów Oberstdorf 2021. Czynny zawodnik startujący w maratonach narciarskich oraz w biegach górskich. Obecnie pracuje w SMS Zakopane i PZN jako trener narciarstwa biegowego, gdzie szkoli młodzież. W klubie Turbacz XC pomaga stawiać pierwsze kroki na biegówkach oraz osiągać sukcesy młodym adeptom. Współpracuje też z pasjonatami biegów narciarskich pomagając im w osiągnięciu swoich celów. Od najmłodszych lat miał styczność z narciarstwem biegowym, aktualnie można powiedzieć że biegówki to jego całe życie a zajawką na bieganie po białym puchu zaraża innych w ekspresowym tempie.

KORNELIA KUBIŃSKA

Trener II klasy w Biegach narciarskich, instruktor narciarstwa zjazdowego i snowboardu. Absolwentka Akademii  Wychowania Fizycznego w Katowicach . Była reprezentantka  Polski  w Kadrze Olimpijskiej  w latach 2009-2017. Dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich  w Vancouwer i Sochi , Reprezentantka Polski  na Mistrzostwach Świata Liberec 2009, Val di Fiemme  2013, Falun 2015, Lahti 2017, wielokrotnie brała udział w Pucharze Świata.  W Mistrzostwach Polski  11 razy stawała  na najwyższym stopniu podium, jednak za największe swoje indywidualne  osiągnięcie uważa  20 miejsc w biegu na 30km stylem dowolnym podczas Mistrzostw Świata  w 2009r w Libercu, ale jednak sukcesy drużynowe to były najwyższe osiągnięcia min.  7 msc IO Sochi, 5 msc MŚ Falun, 6msc MŚ Liberec, 8msc MŚ Lahti.

 Obecnie pracuje z młodzieżą jako wychowawca  w internacie ZSMS w Zakopanym. Oprócz pracy znajduje czas aby szkolić dzieci i młodzież u której chce zaszczepiać  swoją pasję do sportu i dyscypliny z którą jest związana od najmłodszych lat czyli biegów narciarskich. Praca z dziećmi i młodzieżą daje je dużo energii do dalszej pracy.

DOMINIKA USTUPSKA

Jestem licencjonowanym trenerem II klasy narciarstwa klasycznego. Instruktorem nart zjazdowych oraz turystyki rowerowej.

Od urodzenia mieszkam w Obidowej,  to moje podwórko, na którym spędzam mnóstwo czasu niezależnie od pory roku- biegam na nartach i bez nart, jeżdżę na nartach, snowboardzie i  rowerze, wędruję po górach. Biorę udział w organizowaniu życia sportowego na terenie Gminy Nowy Targ.  Moja przygoda z nartami biegowymi zaczęła się już w szkole podstawowej. To sport okazał się sposobem na moje życie, ukształtował mnie. Jestem Absolwentką Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Narty biegowe to moja pasja, miłość, która wraz z upływem lat tylko rośnie.
Tą miłością, pasją, entuzjazmem chcę zarażać innych…i udaje mi się to jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener w Klubie Sportowym Turbacz XC. Dzieci pod moją opieką rozwijają skrzydła! Podczas zajęć wspaniale się bawią, otrzymują wsparcie i ogrom fachowej wiedzy.

RAFAŁ GĄSIOR

Instruktor łyżwiarstwa, jazdy na rolkach, snowboardu oraz  trener drugiej klasy narciarstwa alpejskiego. Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Dwukrotny Mistrz Polski w hokeju na lodzie w kategoriach młodzieżowych, Wicemistrz Polski Seniorów w sprincie na rolkach. Łyżwiarstwo szybkie: Mistrz Polski juniorów i seniorów w sprincie. Mistrz Europy juniorów, 4 zawodnik Mistrzostw Świata Juniorów, wicemistrz Europy do lat 23.  Sześć  sezonów startów w Pucharze Świata i Mistrzostwach Świata. 3 miejsce w Polskiej edycji Ice Cross. Obecnie zawodnik drużyny hokejowej AKH Górale Nowy Targ. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w szkole od 2008 roku oraz prowadzi zajęcia z młodzieżą w KS Turbacz XC od 2020 roku. Łyżwy, rolki, narty to po prostu moje życie. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i postaram się zarazić moją pasją.

DAWID SZELIGA

Założyciel klubu, obecnie członek zarządu trener, instruktor  narciarstwa biegowego, zjazdowego i nordic walkingu. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Największy sukces Dawida mistrzostwo w biegu rozstawnym i wicemistrzostwo  Polski w narciarstwie biegowym – sprint indywidualny. Obecnie pracuje jako trener narciarstwa biegowego w Zakopiańskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jest inicjatorem i koordynatorem projektu ,, Śladami Olimpijczyków ‘’ , dzięki któremu min. trasa z Obidowej  na Turbacz. Kocha biegi narciarskie , pragnie aby ta aktywność sportowa była powszechna i dostępna dla jak największej liczby ludzi w naszym kraju. Jednym z narzędzi realizacji tego pragnienia jest projekt Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa. Dawid najlepiej się czuje się w prowadzeniu szkoleń grup zorganizowanych oraz zajęć z dziećmi, w czym ma bardzo duże doświadczenie. Zakres jego ćwiczeń jest szeroki , a pomysłowość  w różnorodnym przekazywaniu wiedzy na temat nart biegowych nie zna granic ! Z nim z łatwością zdobędziecie szczyt Turbacza.